ยินดีต้อนรับ

          เว็บไซต์นี้ จัดทำขึ้นเพื่อเป็นสื่อการเรียนรู้ เรื่อง เซลล์และการแบ่งเซลล์ ในแต่ละหัวข้อจะมีเนื้อหาที่กระชับเข้าใจง่าย มีภาพประกอบที่สวยงาม มีภาพแอนิเมชันที่แสดงให้เห็นกระบวนการต่างๆ อย่างชัดเจน ทำให้สามารถนำมาประกอบการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ ยังมีแบบทดสอบ เพื่อประเมินความเข้าใจทั้งก่อนและหลังการเรียนรู้

          คณะผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเว็บไซต์  เรื่อง เซลล์และการแบ่งเซลล์ นี้จะมีประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจ

          ทางคณะผู้จัดทำ ขอขอบคุณเจ้าของแหล่งข้อมูลต่างๆ ที่ได้นำมาประกอบในการจัดทำเว็บไซด์นี้ รวมทั้ง อ.ยุพาภรณ์ ลิ้มสงวน อ.ที่ปรึกษางานชิ้นนี้

          หากมีข้อผิดพลาดประการใดคณะผู้จัดทำขออภัยไว้ ณ ที่นี้ด้วย

                                                                     คณะผู้จัดทำ

15010809